Co-op KMITL : ระบบสหกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

# รายการห้วงเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา(Period)

# ปีการศึกษา / เทอม เริ่มงานระบบ ปิดงานระบบ ระยะเวลา(เดือน) สถานะ
256001 เทอม 1/2560
** admin ควร Set เป็น Non - Active
1 ม.ค.60 28 ก.พ.61 14 Active
256002 เทอม 2/2560
** admin ควร Set เป็น Non - Active
1 พ.ค.60 31 ก.ค.61 15 Active
256101 เทอม 1/2561
** admin ควร Set เป็น Non - Active
1 ม.ค.61 28 ก.พ.62 14 Active
256102 เทอม 2/2561
** admin ควร Set เป็น Non - Active
1 พ.ค.61 31 ก.ค.62 15 Active
256201 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
** admin ควร Set เป็น Non - Active
1 ส.ค.62 31 ธ.ค.62 5 Active

 

Active หมายถึง ห้วงเวลาเทอมสหกิจศึกษา(period) ที่กำลังเปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งอาจ Active พร้อมกันได้ถึง 3 period หากมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันอยู่

Non - Active หมายถึง ห้วงเวลาเทอมสหกิจศึกษา(period) ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติไปแล้ว

หมายถึง รายการที่ Active และสามารถกดปุ่มนี้เข้าไปแก้ไขห้วงเวลาย่อยได้