Co-op KMITL ระบบสหกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติสหกิจศึกษา | หน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ | ข้อมูลของนักศึกษาที่สมัครเข้าโปรแกรมสหกิจศึกษา | ข้อมูลของอาจารย์นิเทศ

2. เพื่อให้ระบบช่วยเหลือในการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม และตรงกับคุณสมบัติของนักศึกษา

3. เพื่อให้ระบบประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบของข้อมูลสถิติ

4. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และทันกับความต้องการใช้สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

คุณลักษณะ และข้อมูลจำเพาะของระบบ

1. ระบบ coopKMITL เป็น Web application ทำงานผ่านระบบเครือข่าย

2. บริหารจัดการข้อมูลแบบ Server - Client และ ปรับปรุงข้อมูลแบบ Real-time Online

3. มีคุณสมบัติการทำงานแบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ตามสิทธิของผู้ใช้งาน

4. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน Responsive Design

5. Dashboard รวบรวมผลสรุป และ สร้างกราฟแสดงผลข้อมูลที่สำคัญ

6. มีระบบสมัครสมาชิก สำหรับหน่วยงาน หรือสถานประกอกบการ /อาจารย์ / นักศึกษา

7. เก็บข้อมูลสถานประกอบการ ที่เสนองานให้นักศึกษาสหกิจ ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง

8. เก็บข้อมูลนักศึกษา ที่สมัครงานสหกิจศึกษา ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง

9. แสดงแผนงานของผู้ใช้งานตามสิทธิ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยเหลือ และแจ้งเตือนการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอน

10. มีระบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประเมินผลนักศึกษา และ แบบสอบถามออนไลน์

11. ส่งออกแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร ที่สามารถจัดเก็บ และสั่งพิมพ์ได้

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 320x480 พิกเซล

4. รองรับการแสดงผลได้ดีทุกเว็บเบราเซอร์ที่มีการอัพเดตเวอร์ชั่นให้แสดงผลสำหรับนวัตกรรมเว็บไซต์ในปัจจุบัน