docs 01

ปฏิทินแผนงานสหกิจศึกษา

แผนการดำเนินงานของสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา

read more
Forum Support

ถาม & ตอบ ปัญหาสำคัญ

รวบรวมคำถาม และคำตอบ ปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการสหกิจศึกษา

read more

docs 03

กระบวนการและขั้นตอน

การเตรียมงาน และประสานงานของ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นิสิตสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

read more

Homeการดำเนินการในอนาคต

ภารหน้าที่ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่จะต้องดำเนินการในอนาคต

ภารหน้าที่ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่จะต้องดำเนินการในอนาคต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา
เทคโนโลยีการสื่อสาร ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานสามารถทำได้โดยง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีดังนี้
1)    การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการกำหนดให้นักศึกษา หรือคณาจารย์นิเทศ ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับระบบฐานข้อมูลของงานสหกิจศึกษา จะช่วยให้งานสหกิจศึกษาสามารถติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ สามารถแจ้งเตือนกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษา แจ้งกำหนดการเดินทางนิเทศงานสำหรับคณาจารย์นิเทศได้
2)    ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Teleconference Meeting) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางได้ในระยะยาว สามารถใช้ประโยชน์สำหรับจัดให้สถานประกอบการสัมภาษณ์งานนักศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณาจารย์นิเทศสามารถนิเทศงานผ่านระบบดังกล่าวได้ทำให้สามารถนิเทศงานได้เพิ่มขึ้น
3)    ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Voice over Internet    Protocol : VoIP)  การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ระหว่างสถาบันกับนักศึกษาและสถานประกอบการได้
4)    ระบบบริการและให้ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ (Call Center) การกำหนดให้มีการบริการรับและให้ข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือสามารถแนะนำ ส่งต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ทันที จะทำให้การบริการและการดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
5)    ระบบระบุพิกัดตำแหน่ง หรือ “จีพีเอส” (Gobal Positioning System : GPS) ระบบจะช่วยเหลือคณาจารย์นิเทศให้สามารถระบุตำแหน่งตลอดจนวางแผนเส้นทางการเดินทางไปยังสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องเป็นการช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้
6)    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ “จีไอเอส”(Geographical Information System : GIS) เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยการนำข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการที่อยู่ในฐานข้อมูลมาจัดทำแผนที่อีเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน

Contact Us

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

โทรศัพท์ +66(0) 2329 8000 - 2329 8099

Social Networks

Present by Co-op KMITL