docs 01

ปฏิทินแผนงานสหกิจศึกษา

แผนการดำเนินงานของสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา

read more
Forum Support

ถาม & ตอบ ปัญหาสำคัญ

รวบรวมคำถาม และคำตอบ ปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการสหกิจศึกษา

read more

docs 03

กระบวนการและขั้นตอน

การเตรียมงาน และประสานงานของ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นิสิตสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

read more

เนื้อหา

นักศึกษา สจล. ชนะเลิศสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 2560

fp 2017

ประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษา และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาแก่ประชาคมภายนอกอีกด้วย
สำหรับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 คือ นายศราวุธ หงสกุล นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า “Design and Implement platform as a service with Multi Path TCP for home & business” และได้เป็นตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปแข่งขันในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาต่อไป

Contact Us

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

โทรศัพท์ +66(0) 2329 8000 - 2329 8099

Social Networks

Present by Co-op KMITL